Logo Fundusze Europejskie
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo województwa podlaskiego
Logo Unia Europejska

RAJ NATURY

Edukacja ekologiczna

Zgodnie z założeniami projektu pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach którego została wybudowana ścieżka dydaktyczna – szlak turystyczny o łącznej długość 1,85 kilometra, planowane jest zorganizowanie szeregu warsztatów, zajęć edukacyjnych oraz wycieczek dla dzieci ze szkół z terenu naszej gminy, mieszkańców i gości przyjezdnych – turystów.

W ramach zajęć planuje się zapoznawanie dzieci, młodzieży oraz osób przebywających w naszej gminie z pięknem przyrody Jeziora Rajgrodzkiego m. in. poprzez:

 • organizację plenerów malarskich dla dzieci i dorosłych,
 • organizację warsztatów rzeźby, rękodzieła dla dzieci i dorosłych, związanych z przyrodą Jeziora Rajgrodzkiego,
 • organizację warsztatów przyrodniczych dotyczących rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt bytujących w Jeziorze Rajgrodzkim,
 • organizację latem pokazów i prezentacji na plaży miejskiej, połączonych z konkursami dot. wiedzy o przyrodzie Jeziora Rajgrodzkiego, o bioróżnorodności, gatunkach chronionych i powiązaniach ekologicznych,
 • organizację konkursów fotograficznych dot. przyrody Jeziora Rajgrodzkiego,
 • organizację konkursów literackich (poezja, piosenka, opis przyrody jeziora lub opowiadanie),
 • wycieczki przyrodnicze dla szkół, letnich kolonii i obozów (wycieczki bezpłatne, w celu edukacji przyrodniczej),
 • organizację plenerowych lekcji przyrody/ biologii, dwa razy do roku dla uczniów szkół z gminy,
 • organizację zajęć rekreacyjnych z animatorem, w oparciu o ścieżkę przyrodniczą.

Wyżej wymienione aktywności edukacyjne będą dotyczyły nie tylko przyrody Jeziora Rajgrodzkiego położonego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”, ale także jej powiązań z przyrodą pobliskiego Biebrzańskiego Parku Narodowego, obszarami Natura 2000 oraz przyrodą innych parków narodowych w regionie, a także przyrodą Litwy i Białorusi, ponieważ gatunki bytujące nad jeziorem bytują także na ww. obszarach. Ochrona przyrody nad Jeziorem Rajgrodzkim wpływa także na poprawę warunków życia wielu gatunków zwierząt na ww. terenach, zwierzęta migrują, a Jezioro Rajgrodzkie jest powiązane korytarzami ekologicznymi z województwem warmińsko-mazurskim, mazowieckim, Litwą i Białorusią.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i uczniów na ścieżce dydaktycznej mają na celu:

 • rozbudzenie ciekawości poznawczej, doskonalenie sprawności i wrażliwości zmysłów,
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczego myślenia, wyobraźni i fantazji,
 • zapoznanie z otaczającą przyrodą i nauczenie szacunku do niej.

Powyższe warsztaty i zajęcia w plenerze przeprowadzone będą m. in. podczas imprez plenerowych organizowanych w naszej gminie. Na 2024 rok zaplanowane są następujące imprezy:

 • W czerwcu odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy.
 • 12 lipca zaplanowane jest uroczyste otwarcie inwestycji, które nastąpi podczas organizowanych corocznie „Dni Rajgrodu”,  przypadających w tym roku w dniach 12 – 14 lipca.
 • W październiku odbędzie się impreza cykliczna w Rajgrodzie pn.: „Dzień szczupaka”.
 • 11 listopada w Dniu Niepodległości – odbędzie się jak co roku „Rajgrodzki Bieg Niepodległości”.

Wycieczki dla dzieci i młodzieży ze szkół będą organizowane w porozumieniu i za zgodą dyrekcji szkół i nauczycieli – opiekunów, z którymi dzieci przybędą.

Wpisu dokonała:
Ewa Kisielewska
Referat Inwestycji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie

Menu dostępności:

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top